رفتن به نوشته‌ها

اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری

آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎل ۹۴ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب رﺷﺘﻪ شده اند می توانند با توجه به اصلاحیه اعلام شده نسبت به تغییر در فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند. مهلت انتخاب رشته در این دوره از آزمون برای انتخاب حداکثر ۵۰ کدرشته انتخابی تا روز یکشنبه ۶ اردیبشت ماه تمدید شده است.

اﺻﻼﺣﺎت کلی که برای دفترچه اعلام شده است شامل تغییر ظرفیت، تغییر میزان شهریه دوره های غیر روزانه و حذف برخی کد رشته ها است. بر اﺳﺎس اﻋﻼم رسمی دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣـﻮزش ﻋﺎلی وزارت ﻋﻠﻮم، ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎیی اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ های ﻓﻀـﺎﻧﻮردی واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺻﻼح شد.

ﺣﺪﻧﺼﺎب ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎیی ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دانشگاه تهران در ﻣﻘﻄﻊ دکتری سال ۹۴ و در دوره روزانه ﻧﻤﺮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ۵۰ از ۱۰۰ و ﭘﺮدﻳﺲ های بین الملل، اﻗﻤﺎری، ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻧﻮﺑﺖ دوم ۴۰ از ۱۰۰ تعیین ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎیی داوﻃﻠﺒﺎن است.

بر اساس اعلام دانشگاه زابل بند مربوطه به وجوه پرداختی با این عنوان که «وﺟﻮه ﭘﺮداختی کلیه داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ در دوره دوم ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ) اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ است در صورت اﻧﺼـﺮاف، ﺟﺎﺑﺠـﺎیی و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» را حذف کرده است.

دانشگاه شاهرود نیز توضیحات مبنی بر «در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ۹۵ – ۹۴ بیش از ۸ نیمسال ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، به ازای ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺎزاد ﻣﺒﻠﻎ ۳۵ میلیون ریال دیگر به ﺷﻬﺮﻳﻪ تحصیلی اضافه خواهد شد» را حذف کرده است.

دانشگاه ﺷﻴﺮاز ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻨﺪ ۱۰ از ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮاﻳﻂ و دانشگاه ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ ۹۱ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ را ﺣﺬف کرده است.

داﻧﺸﻜﺪه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی اصول اﻟﺪﻳﻦ: ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت مبنی بر «ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دانشجو در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺼﺮاف دهد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ دوره را ﭘﺮداﺧﺖ کند» را حذف کرده است.

دانشگاه غیر انتفاعی ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم (ع) ﻗﻢ هم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت مبنی بر «ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دانشجویی ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ قادر به اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ نباشد موﻇﻒ به پرداخت دو برابر هزینه های تحصیل بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم است» را حذف کرده است.

درباره شهریه های دوره های غیرروزانه نیز دو دانشگاه پیام نور و صنعتی امیرکبیر اصلاحیه ای را منتشر کرده اند. بر اساس اعلام دانشگاه پیام نور ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ رساله ﻧﻈﺮی در ﮔﺮوه آﻣﻮزشی علوم انسانی و رﻳﺎضی و آمار این داﻧﺸﮕﺎه مبلغ ۴.۵۳۱.۰۰۰ ریال است. همچنین بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ـ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮی در دوره های ﻧﻮﺑﺖ دوم و ﭘـﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻳـﻦ داﻧﺸﮕﺎه مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تاکنون ۴۷ کدرشته محل به مجموعه دفترچه اضافه و چهار کدرشته محل نیز حذف شده است. همچنین حدود ۷۰ کد رشته نیز دارای اصلاحاتی در عنوان گرایش و افزایش و کاهش ظرفیت هستند.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + دوازده =