رفتن به نوشته‌ها

منابع نهایی آزمون دکتری تخصصی ۹۵

 

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) : منابع آزمون دکتری ۹۵ اعلام شد. سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای مواد امتحانی عمومی و پایه هر گروه آزمایشی را به همراه  ضریب آنها منتشر کرد.

منابع آزمون دکتری ۹۵

مواد امتحانی ۷۲ رشته آزمون دکتری ۹۵ سراسری شامل زبان عمومی با ضریب ۱ ، استعداد تحصیلی با ضریب ۱ و دروس پایه با ضریب ۴ می باشد.

 

لینک دانلود دفترچه رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی (Ph.D) ﺳﺎل ۱۳۹۵

 

متن اطلایع سازمان سنجش در خصوص منابع آزمون دکتری ۹۵

 

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖﻧـﺎم و ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ورودی دوره دﻛﺘـﺮی (Ph.D) ﺳـﺎل ۱۳۹۵ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی (Ph.D) ﻣﺼـﻮب ۹۴/۲/۱ و ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺷـﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘـﺬﻳﺮش در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد:

 

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸـﻮر ﺑﺮﮔـﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺷﺎﻣﻞ: اﻟﻒ) اﻣﺘﻴﺎز ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ب) اﻣﺘﻴـﺎز آﻣﻮزﺷـﻲ و ج) اﻣﺘﻴـﺎز آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ و اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی (Ph.D) داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر:

۱-  آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ دوره دﻛﺘﺮی دو ﺑﺎر در ﺳﺎل در ﻣﺎهﻫﺎی آﺑﺎن و اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

 

۲- ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر دو ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

۳- ﺗﻌﺪاد دروس آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۳ درس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۴- ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ۵ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ در ۳ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

 

اﻟﻒ) آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ                             ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۱)

 

ب) آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ                        ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۱)

 

ج) آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺘﺮاز (دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ)    ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۴)

 

۵-  ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ دوره ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: روزاﻧﻪ، ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر، ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، دوره ﻫﺎی وﻳـﮋه ﻃـﻼب و… از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ آزﻣﻮن و ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ورود ﺑـﻪ دوره دﻛﺘـﺮی (Ph.D) و دﺳﺘﻴﺎری داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

۶-  ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 

ﺟﺪول زمان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن دکتری ۹۵

 

ﻧﻮﺑﺖ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن دکتری ۹۵ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن دکتری ۹۵
ﻧﻮﺑﺖ اول ۱۳۹۴/۱۰/۶ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
ﻧﻮﺑﺖ دوم ۱۳۹۵/۵/۲۴ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۳۹۵/۵/۳۰ ۱۳۹۵/۸/۷

 

ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ

 

۱- ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در آزﻣﻮن ورودی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

۲-  دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره ۲/۷۷۶۳۳ ﻣـﻮرخ ۹۲/۵/۲۸ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌـﺎون آﻣﻮزﺷﻲ وزارت ﻣﺘﺒﻮع اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

۳-  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳـﺎل (ﺳﺎل (۱۳۹۵ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﺎن ﻧﻴﻤﺴـﺎل دوم اﺳـﺖ، ﺳـﻲام ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل (ﺳﺎل (۱۳۹۵ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۴-  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﻲ (ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل اﺟﺎزه درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮای ۲ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪی را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

دانلود دفترچه رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی (Ph.D) ﺳﺎل ۱۳۹۵

 

  • ﻣﻼک اﺻﻠﻲ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش در آزﻣﻮن دکتری، ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤـﺎﻧﻲ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ آزﻣﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

  • ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۵ در آﻧﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد، در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

  • درج ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ در ﺟﺪول ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۵ در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻲ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻣﻮﺿﻮع در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

منتشر شده در عمومی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *