رفتن به نوشته‌ها

نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی ISI

 ۱)  فهرست حاضر معرف ۶۶ عنوان نشریه ایرانی از ۱۷۲۴۰ عنوان نشریه موجود در فـهــرسـت اصـلی نشریـات (Master Journal List) موسسه بین المللی ISI به نشانی اینترنتی www.isinet.com می باشد.

۲)  عنوان نشریاتی که دارای نشان PDF هستند، در بخش (Web of Knowledge) پایگاه ISI نیز حضور داشته و شاخص تاثیر
 (Impact Factor) و شاخص آنی (Immediacy Index) آن ها محاسبه و ارائه شده است.
۳)  نشـریات مذکور در “پایگاه اطلاعات علمـی جهـاد دانشـگاهی” (www.SID.ir) با متن کامل نمایه شده اند.

….

۱. APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY

Annual

ISSN: 1026-5007

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX

1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record

 

۲.  ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1029-2977

ACAD MEDICAL SCIENCES I R IRAN, PO BOX 19395-5655, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

  ۳.  ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE

Quarterly

ISSN: 0365-3439

RAZI VACCINE & SERUM RES INST, PO BOX 31975 148, KARAJ, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

4. AVICENNA JOURNAL OF MEDICAL BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1561-4921

AVICENNA RES INST, NO 2 & 3, SHABO ALLEY, ST NO 18, VELENJAK AVE, YEMEN ST, SHAHEED CHAMRAN EXPWY,  TEHRAN, IRAN, 19857-43413

5. BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS

Semiannual

ISSN: 1735-8787

BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP, PO BOX 1113, MASHHAD, IRAN, 91775

1.    Science Citation Index Expanded

2.    Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences

6. BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY

Semiannual

ISSN: 1735-8515

IRANIAN MATHEMATICAL SOC, PO BOX 13145-418, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

7. CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: ****-****

UNIV GUILAN, FAC NATURAL RESOURCES, SOMEHE SARA, GUILAN, IRAN, 1144

1.      Zoological Record

8. CELL JOURNAL (YAKHTEH)

Quarterly

ISSN:2228-5806

ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000
Coverage

    Science Citation Index Expanded

9. DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

Quarterly

ISSN: 1560-8115

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

10. FASINAMAH I TAHQIQAT I HASHARAH SHINASI

Quarterly

ISSN: 2008-4668

ISLAMIC AZAD UNIV, AGRICULTURAL FAC, PO BOX 38135-567, ARAK, IRAN

11. HEPATITIS MONTHLY

Quarterly

ISSN: 1735-143X

BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER, GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

12. IFRO NEWSLETTER

Irregular

ISSN: ****-****

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

13. INTERNATIONAL JOURNAL OF AQUATIC SCIENCE

Annual

ISSN: 2008-8019

DR ALIREZA ASEM, ANIMAL BIOSYSTEMATIC PROTECTORS URMIA LAKE NATL PARK SOC-NGO, URMIA, IRAN

1.      Zoological Record

14. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTEMIA BIOLOGY

Annual

ISSN: 2228-754X

DR ALIREZA ASEM, ANIMAL BIOSYSTEMATIC PROTECTORS URMIA LAKE NATL PARK SOC-NGO, URMIA, IRAN

1.      Zoological Record

15. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-0522

IRAN UNIV SCI & TECHNOL, COLL CIVIL ENG, PO BOX 16765-163, NARMAK, IRAN, TEHRAN, 16844

1.      Science Citation Index Expanded

16. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-6865

UNIV TEHRAN, GRADUATE FAC ENV, NO 20 GHODS ST, ENGHELAB AVE, PO BOX 14155-6135, TEHRAN,IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

17. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1472

CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES, IAU, GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY, SCIENCE & RESEARCH CAMPUS, PO BOX 14515-775, TEHRAN, IRAN, 00000

    Science Citation Index Expanded

18. INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY & STERILITY

Quarterly

ISSN: 2008-076X

ROYAN INST, PO BOX 16635-148, TEHRAN, IRAN

1.      Science Citation Index Expanded

19. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION

Quarterly

ISSN: 1735-6814

GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, JOURNAL OFFICE, VICE-PRESIDENCY RESEARCH, GORGAN, IRAN, 49138-15739

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

20. IRANIAN BIOMEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1028-852X

PASTEUR INST IRAN, PASTEUR AVE, TEHRAN, IRAN, 13164

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

21. IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1502

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

۲۲. IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL BIOSYSTEMATICS

Annual

ISSN: 1735-434X

FERDOWSI UNIV, DR JAMSHID DARVISH, DEPT BIOL, FAC SCIENCES, MASHHAD, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

23. IRANIAN JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES

Semiannual

ISSN: 1735-7179

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

3.      BIOSIS Previews

 

۲۴. IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES

Quarterly

ISSN: 2008-3866

MASHHAD UNIV MED SCIENCES, VICE-CHANCELLOR FOR RES CTR OFF IJBMS, DANESHGAH ST, PO BOX 9138813944 – 445, MASHHAD, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 

۲۵. IRANIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1728-3043

NATL RESEARCH CTR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY, PO BOX 14965-161, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

 

۲۶. IRANIAN JOURNAL OF BOTANY

Semiannual

ISSN: 1029-788X

RES INST FORESTS & RANGELANDS, IRAN, PO BOX 13185-116, PEYKANSHAHR ENTRANCE, TEHRAN, KARAJ FREEWAY, 5TH KM, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

 

۲۷. IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING- INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

Quarterly

ISSN: 1021-9986

JIHAD DANESHGAHI, PO BOX 13145-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

28. IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-1979

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 

۲۹. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

Semiannual

ISSN: 1562-2916

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 

۳۰. IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS

Tri-annual

ISSN: 1735-0654

UNIV SISTAN & BALUCHISTAN, PO BOX 98135-987, ZAHEDDAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

۳۱. IRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1383

SHIRAZ INST CANCER RES, SHIRAZ UNIV MED SCI, IRANIAN SOC IMMUNOL & ALLERGY, PO BOX 71345-3119, SHIRAZ, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

۳۲. IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES

Bimonthly

ISSN: 1735-8582

IRANIAN SOC NEPHROLGY, APT 12, NO 63, SHAHEED TOUSI ST, DR GHARIB ST, KESHAVARZ BLVD, TEHRAN, IRAN, 1419783311

    Science Citation Index Expanded

33. IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-4153

IRANIAN SOC OPHTHALMOLOGY, NORTH KARGAR AVE, 2ND FLR, NO 4, HOMA ALLEY, TEHRAN, IRAN, 1418654743

    Science Citation Index Expanded

34. IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
unicode-bidi:embed”> Quarterly

ISSN: 1735-7020

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 

۳۵. IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS

Quarterly

ISSN: 2008-2142

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

۳۶. IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-0328

SHAHEED BEHESHTI UNIV, SCH PHARMACY, NO 10 SHAMS ALLEY, VALI-E ASR ST, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 

۳۷. IRANIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY

Quarterly

ISSN: 0006-2774

IRANIAN PHYTOPATHOLOGICAL SOC, PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST P O BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

 

۳۸. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

Quarterly

ISSN: 0304-4556

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.   Social Sciences Citation Index

39. IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-4554

IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES, NO 29, 4TH FL, CHAMRAN MEDICAL BLDG, PARVANEH ST, ALE-AHMAD HWY, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

۴۰.  IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1065

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

۴۱. IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1680-6433

SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES YAZD, RESEARCH & CLINICAL CENTER FOR INFERTILITY, PO BOX 89195-999, YAZD, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

۴۲. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE

Irregular

ISSN: 1028-6276

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

3.      BIOSIS Previews

43. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 2228-6160

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344

1.      Science Citation Index Expanded

44. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 2228-6179

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344

1.      Science Citation Index Expanded

45. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 2228-6187

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344

1.      Science Citation Index Expanded

46. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-1997

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 

۴۷. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY

Semiannual

ISSN: 2008-465X

FERDOWSI UNIV MASHHAD, FAC VET MED, PO BOX 9177948974-1793, MASHHAD, IRAN

48. IRANIAN POLYMER JOURNAL

Monthly

ISSN: 1026-1265

POLYMER RESEARCH CENTER IRAN, PO BOX 14185-515, TEHRAN, IRAN

1.      Science Citation Index Expanded

 

۴۹. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1561-4395

IRANIAN RES CRESCENT SOC, PO BOX 2330, DUBAI, U ARAB EMIRATES, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 

۵۰. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1680-7073

TARBIAT MODARES UNIV, FAC AGRICULTURE, PO BOX 14115-336, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

51. JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN

Semiannual

ISSN: 0259-9996

ENTOMOLOGICAL SOC IRAN, P O BOX 339, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

52. JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES

Bimonthly

ISSN: 1735-1995

ISFAHAN UNIV MED SCIENCES, HEZARJERIB AVE, PO BOX 81745-319, ISFAHAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

53. JOURNAL OF SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN

Annual

ISSN: 1016-1058

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

54. JOURNAL OF SCIENCES-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Quarterly

ISSN: 1016-1104

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews

55. JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

Quarterly

ISSN: 1735-207X

IRANIAN CHEMICAL SOC, NO 7, MARAGHEH ST, OSTAD NEJATOLLAHI AVE, PO BOX 15875-1169, TEHRAN, IRAN,00000

1.      Science Citation Index Expanded

56. JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY

Quarterly

ISSN: 2008-3645

AHVAZ JUNDISHAPUR UNIV MED SCI, PO BOX 6357-33118, AHVAZ, IRAN

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

57. PERSIAN JOURNAL OF ACAROLOGY

Semiannual

ISSN: 2251-8169

ACAROLOGICAL SOCIETY IRAN, UNIV TEHRAN, COLL AGRICULTURE, DEPT PLANT PROTECTION, PO BOX 4111, KARAJ, IRAN, 31587-77871

1.      Zoological Record

58. PODOCES

Semiannual

ISSN: 1735-6725

WESCA WILDLIFE NETWORK & BIRD CONSERVATION SOC IRAN, C/O ABOLGHASEM KHALEGHIZADH, PO BOX 1336, KARAJ, IRAN, 31585

1.      Zoological Record

59. PROGRESS IN BIOLOGICAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: 2228-7833

UNIV TEHRAN, COLL SCI, PO BOX 14155-6455, TEHRAN, IRAN, 1417-614411

1.      Zoological Record

60. ROSTANIHA

Semiannual

ISSN: 1608-4306

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

61. SCIENTIA IRANICA

Bimonthly

ISSN: 1026-3098

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

1.      Science Citation Index Expanded

62. ULUM-I ZAMIN

Quarterly

ISSN: 1023-7429

GEOLOGICAL SURVEY IRAN, AZADI SQ MERAJ ST, PO BOX 13185-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

63. UROLOGY JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1735-1308

UROL & NEPHROL RES CTR-UNRC, NO 44, 9TH BOUSTAN ST, PASADARAN AVE, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

64. VETERINARY RESEARCH FORUM

Quarterly

ISSN: 2008-8140

URMIA UNIV, FAC VET MED, URMIA, IRAN, 57153-1177

65. WILDLIFE MIDDLE EAST NEWS

Tri-annual

ISSN: 1990-8237

WILDLIFE MIDDLE EAST, C/O DECLAN O DONOVAN, WADI AL SAFA WILDLIFE CENTRE, PO BOX 1143, KARAJ, IRAN, 31585

1.      Zoological Record

66. YAKHTEH

منتشر شده در مسابقه،کنفرانس، همایش

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *