رفتن به نوشته‌ها

Category: بهینه سازی در تولید

بهینه سازی در تولید

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه اول – دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 52صفحه زبان : لاتین حجم :1036KB سرفصل مطالب: Operations Management Production System Production System Components Product Layout دانلود

دانلود مسائل درس بهینه سازی در تولید- قسمت اول

مسائل درس بهینه سازی در تولید استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : مسائل بهینه سازی در تولید- قسمت اول رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 1صفحه زبان : لاتین حجم :61KB سرفصل مطالب: ASSIGNMENT-١ Optimization LP Model Graphical Solution دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 8

جزوه درس بهینه سازی جلسه 8 استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 8 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 61صفحه زبان : لاتین حجم :1763KB سرفصل مطالب: NONLINEARP ROGRAMMING UNIMODAL FUNCTION ELIMINATION METHODS INTERVAL HALVING METHOD دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 7

جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 7 استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 7 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 44صفحه زبان : لاتین حجم :1313KB سرفصل مطالب: SENSITIVITY OR POSTOPTIMALITY ANALYSIS Change sinthe Right-Hand-Side Constant DECOMPOSITION PRINCIPLE SENSITIVITY OR POSTOPTIMALITY ANALYSIS TRANSPORTATION PROBLEM دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 6

جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 6 استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 6 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 36صفحه زبان : لاتین حجم :1004KB سرفصل مطالب: LINEAR PROGRAMMING REVISED SIMPLEX METHOD DUALITY IN LINEAR PROGRAMMING Symmetric Primal-Dual Relations General Primal-Dual Relations دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 5

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 5 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 64صفحه زبان : لاتین حجم :1819KB سرفصل مطالب: LINEAR PROGRAMMING APPLICATIONS OF LINEAR PROGRAMMING STANDARD FORM OF A LINEAR PROGRAMMING PROBLEM GEOMETRY OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS دانلود

دانلود جزوه درسی بهینه سازی در تولید – جلسه 4

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 4 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 64صفحه زبان : لاتین حجم :1782KB سرفصل مطالب: CLASSICAL OPTIMIZATION TECHNIQUES SINGLE-VARIABLE OPTIMIZATION Semidefinite Case Saddle Point MULTIVARIABLE OPTIMIZATION WITH EQUALITY CONSTRAINTS دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه 3 – دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید -جلسه 3 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 27صفحه زبان : لاتین حجم :931KB سرفصل مطالب: OPTIMIZATION TECHNIQUES ENGINEERING OPTIMIZATION LITERATURE REFERENCES AND BIBLIOGRAPHY Structural Optimization Thermal System Optimization Electronics and Electrical Engineering دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه 2- دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید -جلسه 2 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 38صفحه زبان : لاتین حجم :1211KB سرفصل مطالب: INTRODUCTION TO OPTIMIZATION HISTORICAL DEVELOPMENT ENGINEERING APPLICATIONS OF OPTIMIZATION STATEMENT OFANOPTIMIZATION PROBLEM دانلود

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس بهینه سازی در تولید

نمونه سوالات امتحانی درس بهینه سازی در تولید استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : مسائل بهینه سازی در تولید- قسمت اول رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 1صفحه زبان : لاتین حجم :114KB سرفصل مطالب: دانلود