رفتن به نوشته‌ها

Tag: اموزش سامانه مالیات دفاتر پیشخوان،دفاتر مالیات،مالیات،دفتر پیشخوان

اموزش سامانه مالیات دفاتر پیشخوان

مالیات بر درآمد مشاغل خودرو یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا میگردد. بر اساس این فرآیند کلیه خودروهای باری، عمومی و تاکسیها موظفند در پایان هرسال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند .