رفتن به نوشته‌ها

Tag: برداشت خیار گلخانه ای

آموزش برداشت خیار گلخانه ای

برداشت خیار گلخانه ای

برداشت خیار گلخانه ای معمولاً 45 تا 50 روز پس از کاشت نوبت اول نشاء کاری در مرداد ماه و 60 تا 70 روز پس از کاشت نوبت دوم نشاء ها که اواخر آذر ماه انجام شده، شروع می شود و بین 90 تا 100 روز ادامه خواهد یافت.

در ایران میوه هایی که 12 تا 13 سانتیمتر طول دارند برداشت می شود و عموماً 12 میوه 1 کیلو گرم می باشد. بنابراین یک روز در میان برداشت خیار گلخانه ای انجام می شود. عملکرد ارقام موجود در ایران برای یک دوره کاشت، حدود 15 تا 20 کیلوگرم در مترمربع است که برای ارقام پرگل 15 کیلو و تک گل 20 کیلو می باشد.

هنگام برداشت خیار توجه شود که میوه خیار با دم برداشت گردد، دم میوه به سمت بالا خم شود و کشیده شود.