رفتن به نوشته‌ها

Tag: برطرف کردن نویز

کاهش نویز

خازن در فرکانس بالا اتصال میشود.
خازن در فرکانس پایین اتصال باز
سلف در فرکانس بالا اتصال باز
سلف در فرکانس پایین اتصال کوتاه

فیلتر بالاگذر فرکانسهای بالا را از خودش عبور میدهد.
فیلتر پایین گذر فرکانس های پایین را از خودش عبور میدهد.