رفتن به نوشته‌ها

Tag: تاریخ امتحان کارشناسی ارشد مکاترونیک

لیست دروس ارائه شده و تاریخ امتحان کارشناسی ارشد مکاترونیک در ترم اول 93-94

              اتوماسیون درتولید 3 20 چهار شنبه19:00 16:00عادی/ 09:00 24/10/93  حمیدرضا طباطبائی بینایی ماشین 3 10 پنج شنبه19:00 16:00عادی/ 14:00 21/10/93  محمود محلوجی بیدگلی پروژه (پایان نامه) 6 60   00:00 / /    دینامیک تخصصی@ 3 20 پنج شنبه16:00 13:00عادی/ 14:00 17/10/93  محسن خوش بیانی آرانی رباتیک پیشرفته 3 20 پنج شنبه16:00 13:00عادی/ 09:00 22/10/93  محسن ایرانی رهقی روش اجزا محدود 3 20 پنج شنبه19:00 16:00عادی/ 09:00 20/10/93  محسن نصیحت گذار روش تحقیق @ 2 20 چهار شنبه13:00 11:00عادی/ 09:00 30/10/93  حسین نوری بیدگلی سمینار 2 3   00:00 / /    مدیریت…