رفتن به نوشته‌ها

Tag: تشخیص معیوب بودن دیود زنر

دیود زنر

معمولی ترین کاربرد دیود برای تثبیت ولتاژ است. اگر منبع ولتاژ یا مقاومت بار تغییر نماید و بخواهیم ولتاژ ثابتی در دو سر بار داشته باشیم از یک دیود زنر استفاده می کنیم. برای کنترل جریان زنر مقاومتی را با آن سری می کنیم.

Diode-Zener (09)