رفتن به نوشته‌ها

Tag: تعداد ورودیهای سال 1393 رشته ارشد مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

تعداد ورودیهای سال 1393 رشته ارشد مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

دانشجویان پسر دانشجویان دختر کل دانشجویان گرایش 2 3 5 کنترل اتوماتیک 4 4 8 طراحی ربات 2 1 3 ارتباط جنبی ورودیهای سال 1393 رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان به تفکیک گرایش و جنسیت منبع: mecha.blog.ir