رفتن به نوشته‌ها

Tag: تغییرات جدید دروس ارایه شده

تغییرات جدید دروس ارایه شده برای رشته ارشد مکاترونیک (ویرایش 5 )

    11-8 13-11 16-13 19-16 4 شنبه – – مکاترونیک 2 کنترل خودکار اتوماسیون در تولید 5 شنبه مدیریت بازرگانی روش تحقیق روش تحقیق مکاترونیک 2 رباتیک پیشرفته الکترونیک ریاضی مهندسی بینایی ماشین دینامیک تخصصی روش اجزا محدود ریاضی مهندسی روش تحقیق  اختیاری  –  تخصصی  –  اجباری  –  جبرانی