رفتن به نوشته‌ها

Tag: تغییرات جدید دروس ارایه شده

تغییرات جدید دروس ارایه شده برای رشته ارشد مکاترونیک (ویرایش ۵ )

    ۱۱-۸ ۱۳-۱۱ ۱۶-۱۳ ۱۹-۱۶ ۴ شنبه – – مکاترونیک ۲ کنترل خودکار اتوماسیون در تولید ۵ شنبه مدیریت بازرگانی روش تحقیق روش تحقیق مکاترونیک ۲ رباتیک پیشرفته الکترونیک ریاضی مهندسی بینایی ماشین دینامیک تخصصی روش اجزا محدود ریاضی مهندسی روش تحقیق  اختیاری  –  تخصصی  –  اجباری  –  جبرانی