رفتن به نوشته‌ها

Tag: تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier)

تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier)

تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier) با توجه به اینکه زمین شده است. بنابراین است.در حالت ایده آل است.در نتیجه می شود. با توجه به بالا بودن مقاومت ورودی آپ امپ در پایه منفی و با توجه به قوانین گره می توان نتیجه گرفت. (منظور از IZ1 جریان امپدانس یا مقاومت Z1 می باشد) می شود.در واقع در اینجا فرض کردیم IZ1 جریان وارد شونده به گره موجود در پایه منفی آپ امپ است.و IZ2 جریان خارج شونده از این گره است. با توجه به قانون اهم و جهت جریان و صفر بودن جریان ورودی در آپ امپ رابطه زیر را…