رفتن به نوشته‌ها

Tag: تمرینات درس مکاترونیک یک

تمرینات درس مکاترونیک یک – دکتر ایرانی

کلیه تمرینات درس مکاترونیک یک آقای دکتر ایرانی به شرح ذیل می باشد:   فصل سه: مطلوبست تحلیل سه جدول اطلاعات مربوط به op amp های موجود به همراه توضیحات آن. مطلوبست تحلیل سه جدول اطلاعات مربوط به op amp سنسوری. ساخت سیستم کنترل موقیت شفت موتور dc به کمک کنترل کننده PID آنالوگ. مطلوبست یافتن رابطه Vout/Vin در فضای زمان و لاپلاس،سپس رسم منحنی مشخصه فیلتر. سوال قبل را برای فیلتر notch  نیز انجام دهید. فصل چهار: مطلوبست تحلیل سه جدول اطلاعات مربوط به فلیپ فلاپ (هر مدلی که خواستید.) مطلوبست تحلیل سه جدول اطلاعات مربوط به رله الکترو…