رفتن به نوشته‌ها

Tag: جریان راه اندازی اپتوترایاک در حالت های مختلف

اپتوترایاک

بیشتر با سرنام MOC در بازار وجود دارند.

کمیت های مهم در انتخاب اپتوترایاک:

Forward Current — Continuous IF 60 mA

جریان که برای راه اندازی اپتوترایاک در ولتاژ Vf نیاز هست.

Off–State Output Terminal Voltage VDRM 250 Volts

ولتاژ قابل تحمل ترمینال خروجی در حالت غیر عادی

Forward Voltage
(IF = 10 mA)
VF ۱.۱۵ ۱.۵ Volts

ولتاژ مورد نیاز برای راه اندازی اپتوترایاک

LED Trigger Current, Current Required to Latch Output
(Main Terminal Voltage = 3 V(3)) MOC3010
MOC3011
MOC3012
IFT ——— ۸

۵

۳

۱۵

۱۰

۵

mA

جریان دایم که باید به پایه یک برسد تا ترایاک روشن بماند.