رفتن به نوشته‌ها

Tag: دانستنی های الکترونیک کاربردی

دانستنی های الکترونیک کاربردی

رگولاتور:
رگولاتور با دو رقم اول فرد خروجی منفی میدهد.
رگولاتور با دو رقم اول زوج خروجی مثبت میدهد.

دیاک:
تا ولتاژ اعمالی به دو‌سر قطعه به ولتاژ شکست ان نرسد دیاک هدایت نمیکند و مقاومت بینهایتی را از خود نشان میدهد.
کاربرد این قطعه در جریان متناوب بیشتر است زیرا در هر دو جهت نیم سیکل منفی و مثبت را برش داده مانند دو زنر که انها را باهم سری کرده باشیم ولتاژ را برش می دهد.