رفتن به نوشته‌ها

Tag: دانشگاه آزاد کاشان

تعداد ورودیهای سال ۱۳۹۳ رشته ارشد مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

دانشجویان پسر دانشجویان دختر کل دانشجویان گرایش ۲ ۳ ۵ کنترل اتوماتیک ۴ ۴ ۸ طراحی ربات ۲ ۱ ۳ ارتباط جنبی ورودیهای سال ۱۳۹۳ رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان به تفکیک گرایش و جنسیت منبع: mecha.blog.ir