رفتن به نوشته‌ها

Tag: شرایط مطلوب انکوباسیون

شرایط مطلوب انکوباسیون، هچ و ذخیره سازی تخم انواع پرندگان

شرایط مطلوب انکوباسیون، هچ و ذخیره سازی تخم انواع پرندگان شرایط مطلوب انکوباسیون، هچ و ذخیره سازی تخم انواع پرندگان نوع پرنده دمای نسبی(سانتیگراد) رطوبت نسبی(درصد) زمان (روز) ذخیره سازی انکوباتور هچر انکوباتور هچر انکوباتور کل دوره درجه(c) روز رطوبت (درصد) مرغ ۳۷٫۵ ۳۷٫۲ ۵۰-۵۵ ۷۰-۷۵ ۱۸ ۲۱ ۱۲-۱۵ ۶-۷ ۶۵ اردک ۳۷٫۵ ۳۷ ۶۰-۶۵ ۷۵-۸۰ ۲۵ ۲۸ — —  — اردک(مسکویی) ۳۷٫۵ ۳۷ ۶۰-۶۵ ۷۵-۸۰ ۳۱ ۳۴ — —  — غاز ۳۷٫۷ ۳۷٫۵ ۵۵-۶۰ ۷۵-۸۰ *۲۷-۲۸ *۳۰-۳۱ ۱۰-۱۵ ۴-۵ ۷۰ قو ۳۷٫۵ ۳۷٫۲ ۵۵ ۷۵ *۲۶-۳۲ *۳۰-۳۶ — —  — بوقلمون ۳۷٫۵ ۳۷ ۵۵ ۷۵ ۲۵ ۲۸ — —…