رفتن به نوشته‌ها

Tag: لیست دروس ارائه شده

لیست دروس ارائه شده و تاریخ امتحان کارشناسی ارشد مکاترونیک در ترم اول ۹۳-۹۴

              اتوماسیون درتولید ۳ ۲۰ چهار شنبه۱۹:۰۰ ۱۶:۰۰عادی/ ۰۹:۰۰ ۲۴/۱۰/۹۳  حمیدرضا طباطبائی بینایی ماشین ۳ ۱۰ پنج شنبه۱۹:۰۰ ۱۶:۰۰عادی/ ۱۴:۰۰ ۲۱/۱۰/۹۳  محمود محلوجی بیدگلی پروژه (پایان نامه) ۶ ۶۰   ۰۰:۰۰ / /    دینامیک تخصصی@ ۳ ۲۰ پنج شنبه۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/ ۱۴:۰۰ ۱۷/۱۰/۹۳  محسن خوش بیانی آرانی رباتیک پیشرفته ۳ ۲۰ پنج شنبه۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/ ۰۹:۰۰ ۲۲/۱۰/۹۳  محسن ایرانی رهقی روش اجزا محدود ۳ ۲۰ پنج شنبه۱۹:۰۰ ۱۶:۰۰عادی/ ۰۹:۰۰ ۲۰/۱۰/۹۳  محسن نصیحت گذار روش تحقیق @ ۲ ۲۰ چهار شنبه۱۳:۰۰ ۱۱:۰۰عادی/ ۰۹:۰۰ ۳۰/۱۰/۹۳  حسین نوری بیدگلی سمینار ۲ ۳   ۰۰:۰۰ / /    مدیریت…