رفتن به نوشته‌ها

Tag: مالیات،اظهارنامه مالیات اجاره املاک،اجاره املاک،اظهارنامه

اظهارنامه مالیات اجاره املاک

نکته مهم: در اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر مودی مشمول می بایست به ازای تمام املاک مورد اجاره در کل کشور یک اظهارنامه تسلیم نماید.

کد پستی باید معتبر باشد. اگر کد پستی نداشت باید از سایت پست یا اداره پست تاییدیه برای مودی گرفته شود.

موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم: کممک به موسسات آموزشی، بیمارستان، خیریه و…

هزینه های درمانی و خرج های ساختمانی رو میتوان به عنوان هزینه در اظهارنامه وارد کرد.

کلا هر کد ملی برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان معافیت مالیاتی برخوردار هست. مودی خودش صلاح میدونه که چقدر از معافیت رو در اظهارنامه مشاغل بزنه و باقی مانده معافیتش رو در اظهارنامه اجاره املاک. در هر صورت برای سال ۱۴۰۰ تا میزان ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ از معافیت برخوردار است.

معافیت ماده ۵۷ برای بازنشسته های دولت در نظر گرفته می شود.