رفتن به نوشته‌ها

Tag: متلب، پردازش تصویر، بینایی ماشین، پروژه بینایی ماشین،فیلترگذاری روی تصاویر،جعبه ابزار پردازش تصویر متلب،پروژه درس بینایی ماشین

فیلترگذاری روی تصاویر با استفاده از ماسک متوسط گیری

علاوه بر دستور fspecial که ماسک های از پیش تعیین شده را روی تصویر اعمال می کرد می توان به صورت زیر هم فیلترهایی ایجاد کرد و سپس آن را روی تصویر تاثیر دهیم.   one1 = ones(3,3)/25; با استفاده از  دستور (one (x,y یک ماتریس همانی (ماتریسی که تمام درایه های آن عدد یک می باشد) ایحاد می شود که x و y تعداد سطر و ستون آن ماتریس را تعیین می کند. برای جلوگیری از اینکه تصویر خیلی سفید شود ماتریس همانی را بر عددی تقسیم می کنیم که در اینجا بر ۲۵ تقسیم شده است.   imf1 =…

مقایسه دستور fspecial disk و fspecial motion

با استفاده از یک برنامه کوچک به صورت عملی تفاوت دستورات  fspecial disk و  fspecial motion را نشان خواهیم داد. هدف از مقایسه این دو فیلتر این است که بفهمیم کدام یک برای تار کردن تصویر مناسب تر است.   ‘disk’ : Circular averaging filter (pillbox)  h = fspecial(‘disk’, radius) returns a circular averaging filter (pillbox) within the square matrix of side 2*radius+1. The default radius is 5.   ‘motion’ :Approximates the linear motion of a camera   h = fspecial(‘motion’, len, theta) returns a filter to approximate, once convolved with an image, the linear motion of a camera by len pixels, with…

نمایش کارکرد دستور fspecial در جعبه ابزار پردازش تصویر متلب

دستور fspecial در حقیقت شامل تعدادی فیلتر دوبعدی از پیش تعریف شده می باشد که در زیر با نحوه استفاده و اثری که روی تصویر می گذارند آشنا خواهیم شد. fspecial   Create predefined 2-D filter   Syntax h = fspecial(type)h = fspecial(type, parameters)   Description h = fspecial(type) creates a two-dimensional filter h of the specified type. fspecial returns h as a correlation kernel, which is the appropriate form to use with imfilter. type is a string having one of these values.   Value Description ‘average’ Averaging filter ‘disk’ Circular averaging filter (pillbox) ‘gaussian’ Gaussian lowpass filter ‘laplacian’ Approximates the…

پروژه درس بینایی ماشین

در این پروژه یاد می گیریم که چطور تصویر را به محیط متلب بیاوریم و آن را به ماتریس تبدیل کنیم. آن را به سطح خاکستری تبدیل کنیم. کنتراست تصویر را بهبود بخشیم. تعدیل هیستوگرام و تطبیق هیستوگرام چگونه انجام می شود و چه تاثیری روی عکس می گذارند. تار کردن تصویر و چگونگی استفاده از فیلترهای دو بعدی از پیش تعریف شده. روشن تر کردن لبه های تصویر با فیلتر شارپ.     clear all; close all;     i=imread(‘Ehsan-Shahnazi.jpg’); عکس مورد نظر را دز متلب بارگزاری میکنیم.   i2=rgb2gray(i); عکس را به حالت خاکستزی در می اوریم.  …