رفتن به نوشته‌ها

Tag: محاسبه توان مفید-غیر مفید و ظاهری

نرم افزار موتورچی!!

ویژگی های نرم افزار موتورچی:

1- محاسبه دور موتور و سرعت زاویه ای با توجه به شعاع غلتک (یا پولی) و سرعت خطی.

2- محاسبه سرعت خطی و سرعت زاویه ای با توجه به شعاع غلتک (یا پولی) و دور موتور.

3- محاسبه دور موتور و سرعت خطی با توجه به شعاع غلتک (یا پولی) و سرعت زاویه ای