رفتن به نوشته‌ها

Tag: محصولات آردینو

انواع محصولات آردینو

      BOARDS (Compare Specs) SHIELDS KITS Arduino Uno Arduino Leonardo Arduino GSM Shield The Arduino Starter Kit Arduino Due Arduino Yún Arduino Ethernet Shield Arduino Materia 101 Arduino Tre Arduino Zero Arduino WiFi Shield ACCESSORIES Arduino Micro Arduino Esplora Arduino Wireless SD Shield TFT LCD screen Arduino Mega ADK Arduino Ethernet Arduino USB Host Shield USB/Serial Light Adapter Arduino Mega 2560 Arduino Robot Arduino Motor Shield Arduino ISP Arduino Mini Arduino Nano Arduino Wireless Proto Shield Mini USB/Serial Adapter LilyPad Arduino Simple LilyPad Arduino SimpleSnap Arduino Proto Shield LilyPad Arduino LilyPad Arduino USB Arduino Pro Mini Arduino Fio…