رفتن به نوشته‌ها

Tag: نرم افزار آردینو

کلیه مثالهای موجود در نرم افزار آردینو و توضیح مختصر برنامه و کارایی آنها

      Core Functions Simple programs that demonstrate basic Arduino commands. These are included with the Arduino environment; to open them, click the Open button on the toolbar and look in the examples folder. 1.Basics BareMinimum: The bare minimum of code needed to start an Arduino sketch. Blink: Turn an LED on and off. DigitalReadSerial: Read a switch, print the state out to the Arduino Serial Monitor. AnalogReadSerial: Read a potentiometer, print its state out to the Arduino Serial Monitor. Fade: Demonstrates the use of analog output to fade an LED. ReadAnalogVoltage : Reads an analog input and prints…

کلیه کتابخانه های نرم افزار آردینو و توضیحات مختصر آنها

Libraries Examples from the libraries that are included in the Arduino software. Bridge Library (for the Arduino Yún) Bridge: Access the pins of the board with a web browser. Console ASCII Table: Demonstrates printing various formats to the Console. Console Pixel: Control an LED through the Console. Console Read: Parse information from the Console and repeat it back. Datalogger: Store sensor information on a SD card. File Write Script: Demonstrates how to write and execute a shell script with Process. HTTP Client: Create a simple client that downloads a webpage and prints it to the serial monitor. Process: Demonstrates how…