رفتن به نوشته‌ها

Tag: نشریات ایرانی

نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه ISI

     1)  فهرست حاضر معرف 66 عنوان نشریه ایرانی از 17001 عنوان نشریه موجود در فـهــرسـت اصـلی نشریـات (Master Journal List) موسسه بین المللی ISI به نشانی اینترنتی www.isinet.com می باشد. 2)  عنوان نشریاتی که دارای نشان PDF هستند، در بخش (Web of Knowledge) پایگاه ISI نیز حضور داشته و شاخص تاثیر  (Impact Factor) و شاخص آنی (Immediacy Index) آن ها محاسبه و ارائه شده است. 3)  نشـریات مذکور در “پایگاه اطلاعات علمـی جهـاد دانشـگاهی” (www.SID.ir) با متن کامل نمایه شده اند.    1. APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY Annual ISSN: 1026-5007 PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK…