رفتن به نوشته‌ها

Tag: پایه Vref

راه اندازی AVR

خازن های عدسی کریستال از 12 تا 22 پیکوفاراد میتواند باشد. پایه AVCC : اگر از ADC استفاده شود باید به مدار فیلتر پایین گذر متصل شود. در غیر اینصورت به VCC وصل شود. پایه Vref: درصورتی که استفاده نمیشود؛ بدون اتصال رها شود.