رفتن به نوشته‌ها

Tag: کشت خیار گلخانه ای

عوامل محیطی در کشت خیار گلخانه ای

1- دمای مورد نیاز خیار در روز: بهینه ترین دما 24 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد. با افزایش دما تا 32 و کاهش دما تا 18 این رنج دمایی برای گیاه قابل تحمل می باشد و تغییر محسوسی در رشد و عملکرد گیاه ایجاد نمی کند. اما افزایش دما بیش از 32 و کاهش کمتر از 18 اثرات خود را بر روی رشد و عملکرد گیاه نشان می دهد. در صورتی که دما به 42 درجه سانتی گراد برسد و تهویه انجام نگیرد، گیاه از بین خواهد رفت و زمانی که دما به کمتر از 10 درجه برسد به گیاه شوک وارد می کند و در دمای نزدیک به 0 درجه گیاه از بین خواهد رفت.

2- دمای مورد نیاز خیار در شب: دمای شب معمولا 6 تا 8 درجه سانتیگراد نسبت به روز بایستی کاهش یابد در غیر این صورت گیاه مواد فتوسنتزی تولید شده در روز را مصرف می کند.