رفتن به نوشته‌ها

Tag: کشت خیار گلخانه ای

عوامل محیطی در کشت خیار گلخانه ای

۱- دمای مورد نیاز خیار در روز: بهینه ترین دما ۲۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد. با افزایش دما تا ۳۲ و کاهش دما تا ۱۸ این رنج دمایی برای گیاه قابل تحمل می باشد و تغییر محسوسی در رشد و عملکرد گیاه ایجاد نمی کند. اما افزایش دما بیش از ۳۲ و کاهش کمتر از ۱۸ اثرات خود را بر روی رشد و عملکرد گیاه نشان می دهد. در صورتی که دما به ۴۲ درجه سانتی گراد برسد و تهویه انجام نگیرد، گیاه از بین خواهد رفت و زمانی که دما به کمتر از ۱۰ درجه برسد به گیاه شوک وارد می کند و در دمای نزدیک به ۰ درجه گیاه از بین خواهد رفت.

۲- دمای مورد نیاز خیار در شب: دمای شب معمولا ۶ تا ۸ درجه سانتیگراد نسبت به روز بایستی کاهش یابد در غیر این صورت گیاه مواد فتوسنتزی تولید شده در روز را مصرف می کند.