رفتن به نوشته‌ها

Tag: کمیته تخفیف دانشجویی

شرایط استفاده از تخفیف دانشجوئی در ترم اول ۹۴-۹۳

  دانشجویان محترم متقاضی استفاده از تخفیف در ترم اول ۹۴-۹۳ درخواستهای خود را بهمراه مستندات کامل،  تا تاریخ ۹۳/۸/۱۷  به مسئول دفتر معاون اداری و مالی واحد ارائه فرمایند. بدیهی است در صورت ابلاغ بخشنامه جدید کمیته تخفیف بر اساس آن اقدام مینماید. کمیته تخفیف دانشجویی    دریافت فرم استفاده از تخفیف دانشجوئی (صفحه اول)    دریافت فرم استفاده از تخفیف دانشجوئی (صفحه دوم)