رفتن به نوشته‌ها

Tag: ASTM D 257

ولتاژ افت دی الکتریک و مقاومت دی الکتریک مواد عایق الکتریکی- ASTM D 257 – ASTM D 149

d149 با قراردادن یک دیسک لاستیکی با ضخامت معین بین دو الکترود و افزایش تدریجی با مرحله ای ولتا‍ تا زمانی که شکست الکتریکی رخ دهد اندازه گرفته می شود مقدار آن بر اساس ولت بر واحد ضخامت بیان می شود {برای مثال KV به ازای هر میلیمتر یا V به ازای هر 0.001 اینچ }     d257 رسانایی و ضد الکتریسیته ساکن بودن لاستیک معمولا بر اساس اندازه گیری مقاومت الکتریکی آنها تعیین می شود. اندازه گیری مقاومت الکتریکی آنها تعیین می شود. اندازه گیری مرسوم از طریق ضخامت یک نمونه و با استفاده از الکترودهای 25mm مربعی…