رفتن به نوشته‌ها

Tag: millis

تابع millis در آردینو

unsigned long time;

time = millis();

زمان را بر حسب میلی ثانیه بر میگرداند و حدودا هر 50 ( 49.71 ) روز سر ریز می شود. به عبارت دقیق تر  هر  2 به توان 32 میلی ثانیه سر ریز می شود:

2^32 = 4294967296  [ms]  -> 1- 4294967296

=>  0-4294967295 [ms]

*تابع millis مقدار بازگشتی را درون متغییر time که از نوع unsigned long هست میریزد. چنانچه time از نوع int تعریف شود با خطا مواجه می شوید.