رفتن به نوشته‌ها

Tag: proteusares

کانکتورها

  ابعاد         /       پارت نامبر در پروتیوس

25630301 RP2           مناسب کانکتور مخابراتی –  کانکتور 3 پین با فاصله پایه   2 میل و کلا 4 میل

25630401 RP2          کانکتور 4 پین با فاصله پایه   2 میل و کلا 6 میل

26630201 RP2          کانکتور 2 دو پین با فاصله 2 میل

26630301 RP2         کانکتور 3 پین با فاصله پایه   2 میل و کلا 4 میل

26630401 RP2         کانکتور 4 پین با فاصله پایه   2 میل و کلا 6 میل

26640401                 کانکتور 4 پین 2*2 با فاصله پایه   2 میل

26640601                 کانکتور 6 پین 3*2 با فاصله پایه   2 میل