رفتن به نوشته‌ها

Tag: unsigned long

تابع millis در آردینو

unsigned long time;

time = millis();

زمان را بر حسب میلی ثانیه بر میگرداند و حدودا هر ۵۰ ( ۴۹.۷۱ ) روز سر ریز می شود. به عبارت دقیق تر  هر  ۲ به توان ۳۲ میلی ثانیه سر ریز می شود:

۲^۳۲ = ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۶  [ms]  -> 1- 4294967296

=>  ۰-۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵ [ms]

*تابع millis مقدار بازگشتی را درون متغییر time که از نوع unsigned long هست میریزد. چنانچه time از نوع int تعریف شود با خطا مواجه می شوید.