رفتن به نوشته‌ها

دسته: پردازش تصویر و بینایی ماشین

نمایش کارکرد دستور fspecial در جعبه ابزار پردازش تصویر متلب

دستور fspecial در حقیقت شامل تعدادی فیلتر دوبعدی از پیش تعریف شده می باشد که در زیر با نحوه استفاده و اثری که روی تصویر می گذارند آشنا خواهیم شد. fspecial   Create predefined 2-D filter   Syntax h = fspecial(type)h = fspecial(type, parameters)   Description h = fspecial(type) creates a two-dimensional filter h of the specified type. fspecial returns h as a correlation kernel, which is the appropriate form to use with imfilter. type is a string having one of these values.   Value Description ‘average’ Averaging filter ‘disk’ Circular averaging filter (pillbox) ‘gaussian’ Gaussian lowpass filter ‘laplacian’ Approximates the…