دسته: پردازش تصویر و بینایی ماشین

مقایسه دستور fspecial disk و fspecial motion

با استفاده از یک برنامه کوچک به صورت عملی تفاوت دستورات  fspecial disk و  fspecial motion را نشان خواهیم داد. هدف از مقایسه این دو فیلتر این است که بفهمیم کدام یک برای تار کردن تصویر مناسب تر است.   'disk' : Circular averaging filter (pillbox)  h = fspecial('disk', radius) returns a circular averaging filter (pillbox) within the […]