رفتن به نوشته‌ها

Tag: int8_t

متغییرها در آردینو

uint8_t         متغیر ۸ بیتی با بازه مثبت

int8_t          متغیر ۸ بیتی با بازه مثبت و منفی

unit16_t      متغیر ۱۶ بیتی با بازه مثبت

int16_t        متغیر ۱۶ بیتی با بازه مثبت و منفی

هر آنچه در تعریف متغیر باید بدانیم