رفتن به نوشته‌ها

Tag: uint8_t

متغییرها در آردینو

uint8_t         متغیر 8 بیتی با بازه مثبت

int8_t          متغیر 8 بیتی با بازه مثبت و منفی

unit16_t      متغیر 16 بیتی با بازه مثبت

int16_t        متغیر 16 بیتی با بازه مثبت و منفی

هر آنچه در تعریف متغیر باید بدانیم